מידע על הרשיון הפתוח, GPL

הרישיון הציבורי הכללי של גנו, המפורסם בשמו GNU GPL (או General Public License) (להלן: "GPL") , הוא אחד הרישיונות הפופולריים לתוכנה חופשית. ה- GPL גובש על-ידי קרן התוכנה החופשית (The Free Software Foundation) ונחשב מסמך מכונן בעולם הקוד הפתוח, אשר הניח את עקרונות היסוד המשפטיים של השיטה: החל במתן הרשאה בלתי-מסוייגת להעתקת תוכנה ולשכפול קוד המקור, דרך עריכת שינויים, שיפורים והתאמות, וכלה בהפצה מחדש באותם התנאים - כל אלה תוך שמירה על זכויות הקניין הרוחני בידי היוצר.

מטרתו של הרישיון היא להגן הן על החופשיות של קוד התוכנה והן על זכויותיו של היוצר המקורי, תוך פתיחת צוהר לחקירת התוכנה ולעיבודה מחדש על-ידי משתמשים אחרים. נגזרת של עקרונות אלה היא קביעתן של זכויות השימוש בתוכנה כפטורות מכל תשלום, למעט עבור שירותים נלווים כמו הפצה, שיווק, ייעוץ ותמיכה.

החדשנות הרעיונית שמציג GPL מעוררת שאלות משפטיות סבוכות, שחלקן נדונו במספר הזדמנויות בפני בתי המשפט בישראל ובחו"ל.

ככלל, רישיון הוא מסמך משפטי מחייב המגדיר את התנאים ו/או את המגבלות החוקיות על השימוש במוצר, תוך שמירה על זכויותיו של בונה המוצר, מחד גיסא, ותחימת אחריותו, מאידך גיסא. במקרה המיוחד של GPL לא מדובר במוצר רגיל, שעובר ממפעלו של היצרן לשימושו של הצרכן, אלא בתוכנה העשוייה ללבוש ולפשוט צורה - כך שלמעשה כל צרכן הוא גם היצרן עבור הצרכן שאחריו. לכן, תנאים מסויימים שליוו את התוכנה בשלבים מסויימים עשויים להשתנות בשלבים הבאים, וכל יצרן עשוי להוסיף תניות או לשנות אחרות כלפי ה"יצרן" הבא אחריו.

הניסיון להתמודד עם מציאות מורכבת זו, כפי שהוא בא לידי ביטוי ב-GPL, אינו חף מפגמים. ראשית, מדובר ברישיון וולונטרי, אשר כל יוצר בשרשרת רשאי לאמצו או לוותר על הוראותיו. שנית, תנאי הרישיון הם דיספוזיטיביים, ונתונים למו"מ בין הצדדים השונים. שלישית, מגוון הסיטואציות עלול להוליד מצבים בהם הוראה מסויימת תעמוד בסתירה להוראה אחרת - ברישיון עצמו או בדין הכללי של המדינה. רביעית, הרישיון אינו מטפל במקרה בו תוכנה חופשית פועלת במשותף עם תוכנה שאינה חופשית, או מפנה אליה. חמישית, הרישיון מתעדכן מעת לעת וגרסאות חדשות שלו עשויות לחול על קשרים שנרקמו לפי גרסאות מוקדמות יותר, דבר המערער את רמת הוודאות שאותה הוא נועד להבטיח.

אלו אך מקצת הקשיים שניתן ללמוד עליהם מנוסח הוראותיו של ה-GPL, ויש לצפות כי ככל שהשימוש ברישיון יהפוך לנפוץ יותר - כך יצוצו שאלות נוספות לגבי החלת תנאיו. ההכרעה כיצד לפתור את אותם הקשיים תלוייה באיזון שאותו יתווה הרישיון - בין חופש היצירה לבין ההגנה על היוצרים.

נדמה, שדרך המלך להתגבר על אותן הבעיות שמעורר ה-GPL הינה באמצעות החלה זהירה של הוראות החוק הקיימות, והתאמתן לאופי ההתרחשויות בהן נועד הרישיון לטפל. במקרה הספציפי של ישראל, ניתן להסתמך על הכללים היסודיים שנקבעו בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, ובחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, ובראשם חובת תום-הלב, וכן על חוקים ממוקדים יותר, שעניינם בהסדרת חיי המסחר והכלכלה, כמו חוק המכר, התשכ"ח-1968, או חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999. אלה יכולים לשמש מסד נוח להפעלתו היעילה של ה-GPL, גם כאשר מדובר במקרה בו לא בהכרח חל הדין הישראלי, אלא שאז על הצדדים להסכים ביניהם בכל מקרה ומקרה מהי הטריטוריה שאליה יכפיפו את עצמם.

נייר עמדה זה אינו מתיימר להקיף את מכלול העניינים הנוגעים ל-GPL, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו יכול לשמש תחליף לעיון מעמיק בתנאיו.

עו"ד איתי בשן. 


מידע על הרשיון הפתוח, GPL מידע על הרשיון הפתוח, GPL מידע על הרשיון הפתוח, GPL
pg0vyp@rpur1.com l72pl@s3vba.com wquwj5m0@hzviq.com diml4un@fvmirytp.com jkr3pd3w@2retcrbz.com

eXTReMe Tracker